GKFXPrimeVN

Chiến lược đầu tư SP500

Giá xuống
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Nhà đâu tư quan sát và nắm bắt khi cơ hội đến

Canh sell tại vùng giá đỉnh quang 2800 - 2850
Mục tiêu 2600 - 2300

Đây là quan điểm cá nhân , nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh