GKFXPrimeVN

Chiến lược đầu tư SP500

Giá xuống
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Nhà đâu tư quan sát và nắm bắt khi cơ hội đến

Canh sell tại vùng giá đỉnh quang 2800 - 2850
Mục tiêu 2600 - 2300

Đây là quan điểm cá nhân , nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.