GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chỉ số SP500 đang iến động trong biên độ hẹp, thể hiện qua mô hình tam giác, khi nhà đầu tư đang chờ thông tin cuộc họp từ Fed

Canh buy khi giá test về vùng thấp 2885 - 2890, mục tiêu 2905.

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.