GKFXPrimeVN

Chiến thuật gaio dịch SP500

Giá xuống
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chứng khoán đã thoái lui đà tăng khi tâm lý lo ngại rủi ro khủng hoảng kinh tế quay trở lại với nhà đầu tư

Canh sell quanh vùng giá 2890 - 2900, mục tiêu 2850

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.