URIFX

@ETCUSDT #Capture wave 3

Giá lên
POLONIEX:ETCUSDT   Ethereum Classic / Tether USD
hi all,

Mình có một idea cho cặp ETCUSDT. Có vài lý do để buy.

1. H&S formation
2. Wave hình thành có thể là next motive wave hoặc wave C của B của ABC.
3. R&R tốt: 1.7-2.0

Cheers,

URI

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.