BITTREX:ETCUSDT   Ethereum Classic / Tether
Mình đã mô tả chi tiết trên biểu đồ !

Lưu ý :

ETC chỉ đi theo những gì mình muốn khi BTC side way hoặc giảm nhẹ hoặc tăng , nếu BTC giảm mạnh thì cả thị trường coi như xong .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.