leminhphuong1

eth/btc buy now

Giá lên
BITTREX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Cặp eth/btc tiếp tục phục hồi sau khi quay lại test trend và trụ vững ở vùng hỗ trợ 0.030, mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn ở vùng 0.041 và 0.052.
SL khi giá phá 0.029.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.