DatTong

ETHBTC - 4H - Canh bán và Mua lại

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
- Xu hướng tăng trên D1
- Giá D1 giảm
- Canh Bán tại giá hiện tại
- Canh Mua khi giá chạm cản ở vùng thấp hơn
Đã hủy lệnh