DatTong

ETHBTC - 4H - Canh bán và Mua lại

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
- Xu hướng tăng trên D1
- Giá D1 giảm
- Canh Bán tại giá hiện tại
- Canh Mua khi giá chạm cản ở vùng thấp hơn
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.