xuanhaimmoer

ETH/BTC - Mô hình ẩn

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
BITTREX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Mô hình ẩn đằng sau Ethereum có thể là ABCD pattern .

Hiện tại đang xuất hiện mô hình cờ giảm, chúng ta sẽ chờ tín hiệu điều chỉnh và mua vào chờ target D để bán.

Like để khuyến khích tác giả, thank you everyone !
Bình luận:
Giải thích các phản ứng và hành động giá của Bitcoin

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.