xuanhaimmoer

ETH/BTC - Mô hình ẩn

BITTREX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Mô hình ẩn đằng sau Ethereum có thể là ABCD pattern .

Hiện tại đang xuất hiện mô hình cờ giảm, chúng ta sẽ chờ tín hiệu điều chỉnh và mua vào chờ target D để bán.

Like để khuyến khích tác giả, thank you everyone !
Bình luận: Giải thích các phản ứng và hành động giá của Bitcoin