DatTong

ETHBTC, H4

Giá xuống
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
H4;
- Xu hướng đi xuống mạnh
- Hình thành mô hình 2 đáy nhỏ
--> Chờ giá hồi lại, có tín hiệu
--> Bán

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.