LeTrongHoaiNam

Xu hưởng giảm bền của ETHBTC được xác lập

Giá xuống
BITFINEX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Xu hướng giảm dài hạn của cặp tỷ giá ETHBTC được xác lập, khi mà BTC luôn là đồng mẹ và ETH gặp nhiều vấn đề về Mining và số lượng coin