DatTong

ETHBTC, Đi xuống !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
-H4:
- Giá đang cho xu hướng đi xuống
- Cấu trúc sideway ( 2 đỉnh, 2 đáy)
- Giá đã break qua 2 đáy
--> BÁN
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.