Sau khị giảm mạnh thì ETH/BTC đã tìm đc support ở channel dài hạn.

Sau khi bounce cặp này sẽ đi về đâu?

Số phận sẽ được đinh đoạt sớm