Sau khị giảm mạnh thì ETH/BTC đã tìm đc support ở channel dài hạn.

Sau khi bounce cặp này sẽ đi về đâu?

Số phận sẽ được đinh đoạt sớm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.