DatTong

ETHBTC, Break--> MUA

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
ETHBTC, giá đã break mô hình tam giác trên H4, cho xu hướng đi lên
==> MUA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.