DatTong

ETHBTC, Break--> MUA

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
ETHBTC, giá đã break mô hình tam giác trên H4, cho xu hướng đi lên
==> MUA