DatTong

ETHBTC, Tiếp tục cấu trúc downtrend trên D1.

BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
- Giá theo cấu trúc downtrend
- Nằm dưới cản, đang cho tín hiệu hồi lại
--> Test cản, cho tín hiệu
---> Bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.