LeTrongHoaiNam

Phân tích ETHBTC

Giá xuống
BITFINEX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
View ETH sẽ giảm mạnh hơn Bit, nên mình vẽ trend như thế này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.