BINANCE:ETHPERP   ETH Perpetual Futures Contract
51 lượt xem
2
BINANCE:ETHPERP
Giá trong trend giảm tôn trọng EMA 21, cặp nến engurfing xuất hiện đặt lệnh sell stop
Bình luận: Đóng lệnh, giá chưa tích lũy đủ dính phá vỡ giả, mất 0,4R