Dat_FOMO

Thị trường vẫn đang cho anh em phe GẤU.

BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
tiếp tục gom tiền làm 1 quả nghỉ ăn tết.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.