mayquanxi

ETH có thể cần hỗ trợ mạnh hơn tại khu vực 640

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
ETH có thể sẽ xuống khu vực hỗ trợ 640 để có thể bất lên cao hơn, nếu có thể hãy bắt đáy eth bạn sẽ có lợi nhuận rất cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.