DuyphongFX88

ETHUSD cần theo dõi thêm để vào lệnh

Giá xuống
BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Phá hỗ trợ 26x - 27x có thể về tới 230$ , theo dõi vào lệnh thêm
Bình luận: vẫn đang đợi giá chạy