DuyphongFX88

ETHUSD cần theo dõi thêm để vào lệnh

Giá xuống
DuyphongFX88 Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Phá hỗ trợ 26x - 27x có thể về tới 230$ , theo dõi vào lệnh thêm
Bình luận:
vẫn đang đợi giá chạy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.