HHermes

Bắt đáy ETH 19x, SL 175, TP 28x

Giá lên
HHermes Cập nhật   
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Bắt đáy ETH 19x, SL 175, TP 27x
Bình luận:
Mở TK Chứng khoán VPS
Tư vấn - Uỷ thác: Chứng khoán cơ sở, Phái sinh, Chứng quyền, Forex...và tất cả các loại cổ phiếu trên thế giới.
Exness Ref Link: https://www.exness.com/a/tf9rsf9r
FXpro Ref Link: https://direct.fxpro.group/partner/92453...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.