dinhchien

ETHUSD - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner 25/1/2022

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend ở xu hướng GIẢM.
- Khung 1 giờ: RSI, Keltner Channels.
...RSI tăng khi vượt lên 70.
...RSI giảm khi cắm xuống 30.
>>> RSI GIẢM.
...Keltner Channels tăng khi nến vượt lên Upper 3.
...Keltner Channels giảm khi nến cắm xuống Lower 3.
>>>Keltner Channels GIẢM.
- Strategy mở lệnh Bán (sell) khi giá vượt xuống Lower 1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.