dinhchien

ETHUSD - Tín hiệu giảm theo Supertrend & Keltner 27/11/2021

Giá xuống
INDEX:ETHUSD   Ethereum
- Supertrend khung 4 giờ: Giảm.
- Keltner giảm khi giá vượt xuống đường Upper 2.
- RSI: giảm khi vượt giá 30.
>>> vào lệnh Bán ở đường Upper 1.

Thống kê lệnh vào ở Upper 1/Lower 1
- 20/ 01 /2019 - 20/11/2021
- 10/ 01 /2018 - 01 / 01 /2021
- 12/ 01 /2017 - 01 / 01 /2020
- 04/02/2016 - 01 / 01 /2019
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2018
- 19/08/2015 - 01 / 01 /2017

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.