Ethereum có vẻ ít nhiều vẫn còn khá ổn định và miễn là Đường Leadline không bị phá vỡ. Con đường để Ethereum lên đỉnh của Pivot năm (543 đô la) vẫn còn rất dài, nhưng nó không nằm ngoài tầm với khi ETH bắt đầu tăng khối lượng và phá vỡ mức cao khoảng 340 đô la. Cần theo dõi thêm để biết hướng đi cụ thể hơn của giá trong thời gian sắp tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.