dinhchien

Cách dùng chỉ báo Stochastic vùng Quá mua - Quá bán

Đào tạo
INDEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Sử dụng khung thời gian 4 giờ (4h) để vào lệnh theo Stochastic .

Trường hợp 1:
- Mua vào khi chỉ báo Stochastic về vùng quá Bán (20).
- Bán ra khi chỉ báo Stochastic về vùng quá Mua (80).

Trường hợp 2: Kết hết chỉ báo xu hướng Supertrend
1. Xu hướng tăng khi giá đóng cửa nằm trên đường màu xanh lá.
2. Xu hướng giảm khi giá đóng cửa nằm dưới đường màu đỏ.
- Mua vào khi chỉ báo Stochastic về vùng quá Bán, đồng thời chỉ báo Supertrend đang ở xu hướng tăng.
- Bán ra khi chỉ báo Stochastic về vùng quá Mua và chỉ báo Supertrend đang có xu hướng giảm.

Trường hợp 3: Kết hết chỉ báo xu hướng Supertrend sử dụng ở khung thời gian Ngày (Daily)
1. Xu hướng tăng khi giá đóng cửa nằm trên đường màu xanh lá khung Ngày (Daily).
2. Xu hướng giảm khi giá đóng cửa nằm dưới đường màu đỏ khung Ngày (Daily).
- Mua vào khi chỉ báo Stochastic về vùng quá Bán, đồng thời chỉ báo Supertrend đang ở xu hướng tăng khung Ngày (Daily).
- Bán ra khi chỉ báo Stochastic về vùng quá Mua và chỉ báo Supertrend đang có xu hướng giảm khung Ngày (Daily).

>>> Kết luận: Kết hợp thêm chỉ báo xu hướng để tăng xác suất thành công (ví dụ: supertrend, đường trung bình...).
Nên dùng vùng quá mua quá bán ở màn hình thứ 2.
Ví dụ:
- Màn hình 1 khung Ngày dùng chỉ báo xu hướng (Supertrend, đường trung bình...).
- Màn hinh 2 khung 4 giờ dùng chỉ báo Stochastic chờ về vùng quá mua quá bán để vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.