DatTong

ETHUSD, Ethereum / Dollar, H1

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Giá đang cho xu hướng đi lên.
--> MUA
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.