VuDangg

[Chart 1H] ETH trong ngắn hạn

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Sóng 1 với 5 sóng nhỏ trong kênh Xu hướng.
Sóng 2 điều chỉnh (mô hình tam giác) với 3 sóng nhỏ A-B-C.
Sóng 3 xu hướng vẫn tiếp tục, xuất hiện đột biến Khối lượng tăng (Hiện tại giá đang bắt đầu bước vào sóng 5 nhỏ).

p/s: Sóng 1 lớn với 5 sóng nhỏ vì vậy Sóng 3 lớn có thể chạy 5 hoặc 9 sóng nhỏ bên trong nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.