WyckoffianVietnam

ETH - Sau khi test kênh trên, thường sẽ chạm kênh dưới

Giá xuống
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH sau khi tạm vượt ra ngoài Trading Range trong vài nến đã quay ngược trở lại trading range, xác nhận cú Up thrust. Theo lý thuyết, giá sẽ xuống test lại kênh dưới và có khả năng tạo thành 1 cú SOW.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.