UnknownUnicorn28720704

ETH sắp tăng cao hơn

Giá lên
BYBIT:ETHUSD.P   ETHUSD Perpetual Contract
Vừa có hai dòng tiền lớn từ Thụy Điển và Ý tham gia, giá sẽ được hai dòng nàu đẩy lên cao hơn nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.