I_Cant_Trade

Eth PA Edu 24-10-2018

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
KRAKEN:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
----------------------------------------------------------
Bình luận:
Đóng ý tưởng này, đây là cập nhật mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.