Ninh-Do

ETHUSDT hiệu chỉnh

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Đợi buy price action tại các vùng fib cho 1 sóng hồi tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.