JaneDoan

ETHUSDT Daily có thể mua nắm giữ dài hạn

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
Mục tiêu tại 360-410
Cắt lỗ nếu giá về 280-284
Bình luận:
Nice Profit and Keep going
Chốt một phần lợi nhuận. Đợi tín hiệu giá về 26x-280
Bình luận:
Mua đi chờ chi
Bình luận:
Mức hồi Fibo 0.38 là mức khá lý tưởng để theo dõi bưới giá tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.