lockim

phân tích ETH theo EWP

POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
Dự đoán, giá ETH trong thời gian tới
- Giá đang đi là sóng b thuộc sóng 4. Sau đó, giá đi lên theo sóng c của sóng 4
- Cuối cùng là xuống sóng 5, kết thúc quá trình điều chỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.