haund

mua thui . không lỡ tàu

Giá lên
HUOBI:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
ETH nhận dc hỗ trợ mạnh và đang trên đà tăng mạnh, hướng tới mức hỗ trợ tâm lý 400 và rào cản chính tại 410.
đặt lệnh dừng tại 275
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.