1 là đáy 72x tiếp tục quanh quẩn xu hướng 72x - 75x
2 là gãy xu hướng khi rớt quá 719$ thì sẽ về đáy 708 hỗ trợ nhẹ
CHốt : Buy 72x ( ráng canh x nhỏ ) Stop loss 718$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.