1 là đáy 72x tiếp tục quanh quẩn xu hướng 72x - 75x
2 là gãy xu hướng khi rớt quá 719$ thì sẽ về đáy 708 hỗ trợ nhẹ
CHốt : Buy 72x ( ráng canh x nhỏ ) Stop loss 718$