hien tai phe gấu vẫn đang ap đảo , tuy nhiên se đột ngột xuất hiên nhung chu bò húc , huc lên để làm ấm tt ,kêu gọi cho nhung chu lơn ham ăn quay trở lại

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.