Phamdong1969

ETH 4h Dấu hiệu điều chỉnh giảm nhưng lực bán yếu.

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Trên đồ thị 4h ETH có dấu hiệu điều chỉnh giảm nhưng lực bán là yếu .
Mức hỗ trợ tốt của ETH nằm ở vùng 92 - 95$. Nếu không trụ được ở vùng này thì test lại vùng 81$
Với việc gom ETH số lương lớn mấy ngày nay, thì chúng tôi hy vọng không có đợt sụp giảm quá mạnh, mà sẽ sớm tăng trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.