Giá ETH USDT dao động như trong hình vẽ. Nó sẽ bật lên gần 700 rồi lại tụt xuống tầm 680 xong lại nhảy lên.

Nhận định cá nhân.

khanh.cd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.