BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Đi C nhanh hơn BTC do có tin bơm
Trước mắt vẫn chờ mô hình tới sau C (Nếu bắt bắt tại support sẽ dễ hơn đánh ngược xu hướng nhé)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.