Phamdong1969

ETH/USDT vẫn trong quá trình giảm giá

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Trên đồ thị ngày ETH đang trên đường xuống khu vực 114$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.