Tín hiệu cho những holder. ETH sẽ về 5xx trong tháng này. Thời kì dump đang thực hiện. Cá mập đang xả để thực hiện gom hàng và dump trong lần tiếp theo.
Chúc các bạn trade tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.