Tín hiệu cho những holder. ETH sẽ về 5xx trong tháng này. Thời kì dump đang thực hiện. Cá mập đang xả để thực hiện gom hàng và dump trong lần tiếp theo.
Chúc các bạn trade tốt