ZhaoboXBT

Eth bước vào sóng 5/4 ngày 6/1/2019

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Eth bước vào sóng 5/4 ngày 6/1/2019
Chúng ta sẽ đợi HC sóng 5 trung hạn vào giữa tháng 2/2019
Vùng giá mua vào
- Mốc 1: Mua 110--> Sell khi lời 2% trở lên
- Mốc 2: Mua dưới 100$--> Sẽ cập nhật vùng sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.