TinhKaka

Shot ETH xu hướng H1 bị phá vỡ xuống.

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDTPERP   Ethereum / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Shot ETH tại giá 593 -594
SL 604.9

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.