BINANCE:ETHUSDTPERP   Ethereum / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Template and Script Tradingview Pro
-------------
The main resistance ahead for BTC is 60K$ resistance and the main support is 52K$ support.(daily)

breaking these trendlines here can make price stronger and only after breaking 60K$ price can easily pump and the market is again bullish .

Else we have more range here like previous times.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.