Trade_Guiders

EUR - LONG

Giá lên
GPW:EUR   EUROCASH
#EUR H1
Here Is Index H1 Chart Frame
We Are Looking Bullish Movements Because There Is Bullish Chanel Is Break

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.