eightmean

EUR Eurocash

Giá lên
GPW:EUR   EUROCASH
Bear market seems to be over, but still needs confirmation in D1 timeframe.

First initial wave up with its correction shall be over now, though incline to 20-24 PLN level are now expected.

In general D1 timeframe upper rectangle range shall be reach in a few months.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.