forex_solution_

EUR Index - Short

Giá xuống
GPW:EUR   EUROCASH
#EUR #Index
H1 Time Frame
We Are looking EUR Is Going Back To Support Area
Short Opportunity For Seller

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.