vovantri

EURAUD 28-11-2021

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD kết thúc cây nến D1 với lực rất mạnh phá qua đỉnh trước đó, đồng thời phá vỡ đường trenline giảm, giá vượt lên trên đường EMA50

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.