URIFX

@EURAUD => Sẽ mua một đoạn vai phải

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Trong mô hình giá này, mình hi vọng sẽ form thành H&S hoặc trend mạnh hơn sẽ hoàn thành ending wedge rồi hết trend.
Bình luận:
Bình luận:
BE
Bình luận:
Rất hẻo.
Giao dịch được đóng thủ công:
Take profit chờ sell next wave
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.