SonPriceAction

EURAUD buy limit

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đã phá mô hình bullflag trên d1 bằng 1 nến h4 rejection rất mạnh. Time to position long, Buy limit EURAUD SL TP như trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.