Thangtranfx

EURAUD mô hình vai đầu vai đã hình thành

Giá xuống
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Mô hình vai đầu vai đã hình thành.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.